Tietosuojaseloste

Tämä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) ry, Y-tunnus: 0207908-2

Postiosoite: Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo

Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 4 B (8. krs), 00520 HELSINKI
pshv@ort.fi
www.pshv.fi
www.aamunkoitto.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Soili Penttonen, pshv@ort.fi

3. Rekisterin nimi

PSHV ry:n jäsenrekisteri – oma rekisteri
PSHV ry:n asiakasrekisteri – VismaNova-palvelu
Aamun Koitto-lehden tilaajarekisteri – VismaNova-palvelu

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään jäsenyyden ja asiakassuhteen vuoksi ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän
oikeutettu etu (jäsenyys, asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin ja asiakkaisiin sekä asiakassuhteen
ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

PSHV ry käsittelee jäsenrekisterin sisältämiä henkilötietoja vain jäsenyyden tuottamisen
edellyttämässä laajuudessa. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenen nimi ja yhteystiedot
(osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Asiakasrekisteriin ja Aamun Koitto-lehden tilaajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Jäsentiedot ja Aamun Koitto-lehden tilaajarekisterin tiedot säilytetään kunkin voimassa olevan lain edellyttämän säilytysajan (mm. yhdistys- ja kirjanpitolaki). Muita jäsenten tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity ne erikseen pyytää poistamaan tai ehtojen mukainen aikaraja käy umpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, kirjeitse, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

PSHV ry ei luovuta tietoa kaupalliseen käyttöön eikä säilytä tietoa tai luovuta tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti palomuurilla, kirjautumisen taakse suojatussa palvelussa tai tiloissa, joihin asiattomilta pääsy on estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin kirjatut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).